نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2019-08-22T16:41:34+01:00 text/html 2019-08-22T10:01:16+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین گزارش تصویری از لژیون درمان سیگار _ پنجشنبه 1398/05/31 http://academi60.mihanblog.com/post/3189 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/64442/98.05/98.5.31/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA/20190822_112652_001%20(Copy).jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></span></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;"><br></span></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">روز پنج شنبه مورخ 1398/05/31</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">راس&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">ساعت 11&nbsp;<b>لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت)</b>&nbsp;به&nbsp;<b>راهنمایی همسفر مهیار&nbsp;</b>در نمایندگی&nbsp;<b>آکادمی&nbsp;</b>برگزار گردید.</span></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><br></div> text/html 2019-08-21T13:39:34+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور کارگاه آموزشی آقایان مسافر چهارشنبه سی ام مردادماه http://academi60.mihanblog.com/post/3188 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.05.30/IMG_7178%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>هفدهمین</b>&nbsp;جلسه از دوره</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">هفتاد و یکم&nbsp; سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">"<b>وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;">"</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">با استادی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; مسافر محمد رضا</b><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>"&nbsp;</b></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">و نگهبانی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;"&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>مسافر منصور&nbsp;</b></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">و دبیری&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><b>&nbsp;مسافر میثم</b></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">روز دوشنبه</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 17px;">مورخ 1398/05/30 راس ساعت 17:00 شروع به کار کرد.</span></div> text/html 2019-08-21T05:42:13+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم مصاحبه با کمک راهنمای محترم آقای فرشاد مسروری http://academi60.mihanblog.com/post/3187 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-5-30/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%872.png" alt=""></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Titr&quot;">دستور جلسه کار،تحصیل،قدرت،مصاحبه با کمک راهنمای<span style="color:black;mso-themecolor:text1"> محترم آقای فرشاد مسروری:<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:black;mso-themecolor:text1">در ارتباط با دستور جلسه ،کار،تحصیل قدرت به نظر می‏رسد که این دستور جلسه را می‏توان به عنوان یک مثلث در کنگره در نظر بگیریم.<o:p></o:p></span></p> text/html 2019-08-19T17:30:26+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور کارگاه آموزشی عمومی روز دوشنبه بیست و هشت مرداد ماه یک هزار و سیصد نود و هشت http://academi60.mihanblog.com/post/3186 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.05.28/IMG_7172%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پنجمین&nbsp;</b><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp; "&nbsp;</span><b style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من</b><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; " با استادی&nbsp; "&nbsp;</span><b style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مرزبان محترم آقا محمد</b><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافرابراهیم</b><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" و دبیری "&nbsp;</span><b style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر علیرضا</b><span style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" در روز شنبه مورخ 98/05/28 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div> text/html 2019-08-19T14:48:48+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا اطلاعیه تولد http://academi60.mihanblog.com/post/3185 <p align="center"> <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.05.28/IMG_7175%20%28Copy%29.JPG" alt=""></p><p align="center"><br></p><div><div align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">در روز شنبه مورخ 98/06</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">/02&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b>اولین&nbsp;</b>سالگرد رهایی <b>مسافر فریدون</b>&nbsp;رهجوی کمک راهنمای محترم&nbsp;<b>آقای علی میرفتاح&nbsp;</b>را در شعبه آکادمی با شور و شوق فراوان جشن میگیریم.</font></div></div> text/html 2019-08-19T07:21:21+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور مصاحبه با کمک راهنمای محترم آقای ناصر http://academi60.mihanblog.com/post/3184 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-5-28/1%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">ناصر هستم یک مسافر با </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">۲۰</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> سال تخریب وارد کنگره شدم ، آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره &nbsp;، مدت سفر اول یازده ماه و بیست روز ، به راهنمای آقای هادی پناهی ، مدت </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA">پنج</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> سال و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">سه</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> ماه و </span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">یازده</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> روز هست که آزاد و رها هستم و هشت ماه سفر نیکوتین داشتم به راهنمایی احمد جعفری ، &nbsp;الان چهار سال و پنج‌ماهه است که آزاد و رها هستم .</span></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"><br></span></div> text/html 2019-08-19T06:44:33+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور دل نوشته مسافر محمد از لژیون بیست و دوم http://academi60.mihanblog.com/post/3183 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-5-28/Sky-Wallpapers%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-family: &quot;B Nazanin&quot;; font-size: 18.6667px;">چند ماه قبل از اینکه به کنگره بیایم و حتی چند روز اول که در کنگره آمده بودم دیگر امیدی به زندگی نداشتم یا به فکر این بودم که کی می‌میرم یا این‌که چطور مصرف کنم که بتوانم دیرتر از پا بیفتم تاکسی متوجه نشود......</span></p><br></div> text/html 2019-08-17T14:03:03+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه بیست و شش مرداد ماه http://academi60.mihanblog.com/post/3180 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/98.05.26/IMG_7126 (Copy).JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">چهارمین&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp; "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp; " با استادی&nbsp; "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">کمک راهنمای محترم آقا امیر</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;" و نگهبانی "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر احمد</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" و دبیری "&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مسافر علیرضا</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" در روز شنبه مورخ 98/05/26 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div> text/html 2019-08-16T14:40:43+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین فعالیتهای ورزشی همسفران آقا - جمعه مورخ 98/05/24 http://academi60.mihanblog.com/post/3179 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>"به نام قدرت مطلق الله"&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در هفته ای که گذشت همسفران آقا در رشته های مختلف ورزشی با رقیبان خود به رقابت و تمرین پرداختند.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/98.05.25/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84/20190816_092515%280%29%20%28Copy%29.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>مسابقات والیبال</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">روز جمعه مورخ 98.05.24<b>&nbsp;</b>در&nbsp;<b>پارک طالقانی</b>&nbsp;مسابقه&nbsp;<b>والیبال</b>&nbsp;تیم همسفران آقا از شعبه آکادمی به سرپرستی&nbsp;<b>کمک راهنمای محترم همسفر علی</b>&nbsp;راس ساعت 9 برگزار شد.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">نتیجه مسابقه: برد همسفران</b></div><div style="text-align: right;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></b></div></div> text/html 2019-08-16T14:39:56+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین مشارکت مکتوب لژیون آقای الیاس_لژیون سوم http://academi60.mihanblog.com/post/3178 <div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="http://up.c60.ir/repository/33035/05.98/mosharekat%20maktoob.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><blockquote><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم آقا الیاس (لژیون سوم) درخصوص دستور جلسه هفتگی<b>&nbsp;</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">کار،تحصیل،قدرت</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">مطالبی ارائه نموده‌اند که به‌صورت مشارکت تقدیم شما عزیزان می‌گردد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 11pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></p></blockquote></div>