نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2019-12-13T18:38:25+01:00 text/html 2019-12-13T09:01:33+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم زیباترین جای جهان همین‌جاست http://academi60.mihanblog.com/post/3321 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.08.29/IMG_7785%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;">آقای دژاکام ،&nbsp;</span><strong style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;">بزرگ‌ترین افتخار من این است که سرباز فرماندهی چون شما بودم، هستم و خواهم بود</strong><span style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;">&nbsp;، &nbsp;می‏کوشم که از امواج خشم ذره ه‏ای محبت به دست آورم.</span></font></div> text/html 2019-12-11T16:10:08+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا کارگاه آموزشی آقایان مسافر - چهارشنبه1398/09/20 http://academi60.mihanblog.com/post/3320 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دهمین جلسه از دور هفتاد و سوم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دستورجلسه&nbsp;<b>هفته گل ریزان&nbsp;</b>با ا</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">ستادی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><b>دیده بان محترم جناب آقای خدامی&nbsp;&nbsp;</b>و<b>&nbsp;</b>نگهبانی&nbsp;<b>علی&nbsp;</b></span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">و دبیری&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر آرمان&nbsp;</b></span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">در روز دوشنبه مورخ 1398/09/20ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.20/IMG_7978%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div> text/html 2019-12-09T14:06:15+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی خصوصی روز دوشنبه 98/09/18 http://academi60.mihanblog.com/post/3318 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.18/IMG_7965%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دومین جلسه از دور هفتاد و چهارم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دستورجلسه <b>هفته بنیان</b>&nbsp;با ا</span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">ستادی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><b>کمک راهنمای محترم آقا ناصر </b>و<b> </b>نگهبانی</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر اکبر</b>&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">و دبیری&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر احمد&nbsp;</b></span></span><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">در روز دوشنبه مورخ 1398/09/18 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div><span dir="LTR" style="font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div></div> text/html 2019-12-09T07:24:35+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم بنیان کنگره فراتر از مرزهای انسانیت http://academi60.mihanblog.com/post/3316 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/IMG_4799(1)(1).jpg" alt=""></div><div style="text-align: right;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(32, 33, 36); letter-spacing: 0.1pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>22 سال پیش اتفاقی رخ داد که شاید کمتر کسی می‌توانست حدس بزند که قرار است نقطه عطفی شگرف در دنیای درمان اعتیاد رخ دهد، همانند نقطه نوری که از دل تمام تاریکی‌ها ظهور کرد و تبدیل به خورشیدی شد</span></div> text/html 2019-12-09T07:14:19+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم همه این رودها از یک کوه سرچشمه می‌گیرند http://academi60.mihanblog.com/post/3315 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-09-00/2/b735261e-26f6-44bd-84ef-602d5601d1b9.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اینکه من یک مصرف‌کننده شدم شاید به این دلیل بود که جهان‌بینی درستی نداشتم و اگر این‌طور نمی‌شد من آدم ظالمی می‌شدم بی‌آنکه درک کنم در چه تاریکی‌ای هستم&nbsp;</font></div> text/html 2019-12-08T08:58:45+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/09/16 http://academi60.mihanblog.com/post/3314 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.16/IMG_7918%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پنجمین جلسه از دوره هفتاد</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وسوم</span><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;&nbsp;<b>بنیان کنگره</b></span><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp; با استادی&nbsp;&nbsp;</font><b style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک راهنمای محترم آقای امیر موذنی&nbsp;</b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر رضا&nbsp;</b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و دبیری&nbsp;</span><b style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر آرمین</b><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;در روز شنبه مورخ 98/09/16 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2019-12-04T14:57:24+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی آقایان مسافر چهارشنبه 1398/09/13 http://academi60.mihanblog.com/post/3313 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.13/IMG_7912%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">نهمین جلسه از دوره</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></font><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">هفتاد</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><font size="2">&nbsp;و دوم&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></font><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Tahoma, sans-serif"><b>نقش سی دی ها و نوشتن آن در آموزش</b></font></span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">با استادی</span>&nbsp;مسافر مرتضی&nbsp;<span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">و نگهبانی&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;مسافر علی و&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">دبیری&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">مسافر آرمان&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">روز چهارشنبه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">مورخ 1398/09/13 ساعت 17:00 شروع به کار کرد.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><br></span></font></div> text/html 2019-11-30T15:23:50+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/09/09 http://academi60.mihanblog.com/post/3312 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.09/IMG_7859%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پنجمین جلسه از دوره هفتاد</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">وسوم</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;&nbsp;<b>وادی سوم وتاثیر آن روی من</b></span><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp; با استادی&nbsp; </font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک راهنمای محترم آقای فرشید تفرشی&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر رضا&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و دبیری </span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر آرمین</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;در روز شنبه مورخ 98/09/09 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div> text/html 2019-11-27T14:28:38+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی آقایان مسافر - چهارشنبه 1398/09/06 http://academi60.mihanblog.com/post/3311 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.06/IMG_7844%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">هشتمین جلسه از دوره</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></font><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">هفتاد</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><font size="2">&nbsp;و دوم&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></font><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 17px;">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">"</font><font face="Tahoma, sans-serif"><b>وادی سوم و تاثیر آن روی من</b></font></span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">"</span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">با استادی&nbsp;</span>مسافر مولا&nbsp;<span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">و نگهبانی&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;مسافر علی</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">و دبیری&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">مسافر آرمان</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">روز چهارشنبه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">مورخ 1398/09/06 ساعت 17:00 شروع به کار کرد.</span></font></div> text/html 2019-11-23T15:55:47+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/09/02 http://academi60.mihanblog.com/post/3308 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.09.02/IMG_7789%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">چهارمین جلسه از دوره هفتاد</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و چهارم</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp; &nbsp;<b>وادی سوم وتاثیر ان روی من</b></span><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);">&nbsp; با استادی&nbsp; </font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">کمک راهنمای محترم حامد شمس&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر رضا&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;و دبیری&nbsp;&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مسافر آرمین&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;در روز شنبه مورخ 98/09/02 ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div>