نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2018-09-22T19:42:29+01:00 text/html 2018-09-22T13:06:01+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/06/31 http://academi60.mihanblog.com/post/2702 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/51751/970631/sigar/IMG_3707%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><div align="right"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></span></b></div><div align="right"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز شنبه مورخه 1397/06/31</span></span></b><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">راس&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ساعت 16لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></span></b></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-09-17T14:25:21+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا انتخابات نگهبانی روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 دوره 69 http://academi60.mihanblog.com/post/2701 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/97_06_26/entekhabat/IMG_3687%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><p align="right" style="text-align: right; direction: rtl;"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">انتخاب شصت و نهمین دوره نگهبانی روز&nbsp; دوشنبه مسافران آقا&nbsp; مورخ 97/06/26 برگزار گردید و مسافر علی بعنوان نگهبان جلسات معرفی گردید. با تشکر از مرزبان محترم شعبه و تمام مسافرانی که در این امر مهم شرکت نمودند.</font></p><div><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div></div></div> text/html 2018-09-17T14:12:12+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/06/26 http://academi60.mihanblog.com/post/2700 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/97_06_26/jalase/IMG_3678%20%28Copy%29.JPG"></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><BR></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold" lang=AR-SA>پانزدهمین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>جلسه از دوره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>شصت و نهمین سری کارگاه آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>با دستور جلسه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>با استادی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>دیده بان محترم آقا احمد</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>و نگهبانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>"&nbsp;</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مسافر شهاب</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>و دبیری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مسافر مهدی</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>"</SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>که در روز دو شنبه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مورخ 1397/06/26 راس ساعت 17 شروع به کار کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <DIV><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><BR></SPAN></DIV> <DIV><SPAN style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr><BR></SPAN></DIV></DIV> text/html 2018-09-17T12:19:41+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه 1397/06/26 http://academi60.mihanblog.com/post/2699 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/97_06_26/sigar/IMG_3674%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right; margin: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span class="apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">روز دو</span></b></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b></span><span class="apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">شنبه مورخه 1397/06/26 راس</span></b></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b></span><span class="apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">ساعت&nbsp;</span></b></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;16</span></b></span><span class="apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار</span></b></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b></span><span class="apple-style-span"><b><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;">گردید</span></b></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>.</span></b></span><span dir="ltr" style="line-height: 17.12px; font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></p><div><span class="apple-style-span"><b><span dir="ltr" style="line-height: 17.12px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12pt;"><br></span></b></span></div></div> text/html 2018-09-17T11:12:40+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی گزارش تصویری از برگزاری امتحان داخلی آکادمی 1397/06/26 http://academi60.mihanblog.com/post/2698 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/51751/970626/exam/IMG_3662%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">امتحان داخلی شعبه آکادمی از کتاب <b>60 درجه(صفحه 60 الی 120)</b> و <b>سی دی منیت از استاد امین</b> در تاریخ 1397/06/26 ساعت 15:00 با نظارت مرزبانی آکادمی و حضور مسافرین سفر اول و دوم برگزار گردید.</font></div> text/html 2018-09-15T13:39:32+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/06/24 http://academi60.mihanblog.com/post/2697 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/51751/970624/jalase/IMG_3635%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">اولین جلسه از دوره شصت‌ و نهم؛ از سری&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه‌های&nbsp;</font></span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آموزشی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه<b>&nbsp;"وادی چهاردهم و تاثیر آن برمن</b></span><font size="2"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span dir="ltr" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">"</span></b></font><b style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;</b><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با استادی&nbsp;&nbsp;</span><b style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" مسافر بهزاد"&nbsp;</b><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">" مسافر علی"&nbsp;</b><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">و دبیری "</span><b style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;مسافر احسان"</b><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;در روز&nbsp;</span><span style="text-align: justify;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شنبه&nbsp;</font></span><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">مورخ 97/06/24رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.</span></div><div><span style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></div></div> text/html 2018-09-15T12:32:15+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/06/24 http://academi60.mihanblog.com/post/2696 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/06/17" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/06/17" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/51751/970624/sigar/IMG_3628%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">روز شنبه مورخه 1397/06/24</span></span></b><b><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">راس&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">ساعت 16لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></span></b></div></div> text/html 2018-09-14T19:01:41+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور دلنوشته ای از مسافر بهزاد از لژیون چهارم آکادمی http://academi60.mihanblog.com/post/2695 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mansour/images%20%281%29%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mansour/%D8%AF%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87/download%20%28Copy%29.jpeg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">به نام قدرت مطلق<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">آنچه باور است محبت است آنچه نیست ظروف تهی است<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%;"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">چه زیباست بیان عشق و محبت،چه زیباست که بدانی برای رسیدن به این دو،چه راهیستبه&nbsp; پر از سختی و مشقت و چه راهیست پر از زیبایی و روشنایی .راهی است برای شناختن تمام هستی،خوبی‌ها،بدی‌ها،زشتی‌ها و زیبایی‌ها،تاریکی‌ها و روشنایی‌ها که می‌شود بنایی برای تحول که من با آمدنم به کنگره آن را درک کردم و می‌کوشم آن را بهتر بشناسم و درک کنم تا به‌فرمان عقل نزدیک‌تر شوم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2018-09-13T13:39:51+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/06/22 http://academi60.mihanblog.com/post/2694 <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://up.c60.ir/repository/1216/mehran/m22/IMG_3617%20%28Copy%29%20-%20Copy.JPG"></DIV> <DIV align=center><BR></DIV> <DIV align=right> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT size=2><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>هفتمین </SPAN></STRONG><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>جلسه از دوره شصت&nbsp;نهمین سری کارگاه های آموزشی عمومی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>کنگره 60ویژه آقایان مسافر و</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>همسفر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;<B>"</B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA>وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>با استادی</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مسافرمنصور</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"&nbsp;</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>و نگهبان</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;"</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مسافر امیر</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>و دبیر</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>مسافر</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>محمد رضا</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>"</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>که روز پنج شنبه مورخ 1397/06/22راس</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: #222222; FONT-SIZE: 12pt" lang=AR-SA>ساعت 17 شروع به کار کرد</SPAN></FONT></FONT></P></DIV> text/html 2018-09-13T10:24:59+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین "کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/06/22" http://academi60.mihanblog.com/post/2693 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/H.97.06.22/IMG_3534%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">هشتمین جلسه از دور سی و سوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">"وادی 14 و تاثیر آن روی من&nbsp;</b><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">"</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">با استادی&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">دیده بان محترم جناب آقای امین دژاکام</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">&nbsp;و نگهبانی&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">آقا مهراد</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">&nbsp;و دبیری موقت&nbsp;</span><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">آقا محمد</b><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;">&nbsp;در روز پنج شنبه مورخ 97/06/22 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.</span></div></blockquote>