نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2020-07-03T11:58:27+01:00 text/html 2020-07-01T09:36:30+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی کنگره باید برای همه امن باشد http://academi60.mihanblog.com/post/3472 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.4.11/IMG_9550 (Copy).JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">نهمین جلسه از دور هفتادوپنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60 در شعبه آکادمی با استادی مسافر حسن، نگهبانی مسافر احسان و دبیری مسافر حمید، با دستور جلسه <b>«حرمت کنگره 60، چرا رابطه مالی و کاری در کنگره 60 ممنوع است» </b>چهارشنبه 11 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><o:p></o:p></span></font></p></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-07-01T02:24:28+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی حرمت‌ها انرژی ما را حفظ می کنند http://academi60.mihanblog.com/post/3467 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.4.09/IMG_9533%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 106%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="2">سیزدهمین جلسه از دور هفتاد و چهارم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60؛ در شعبه آکادمی با استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر داوود و دبیری مسافر رحیم و دستور جلسه <b>«حرمت کنگره 60؛ چرا در کنگره روابط مالی ممنوع است»</b> دوشنبه 9 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد.<o:p></o:p></font></span></p><br><p></p></div> text/html 2020-06-29T00:23:11+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی سقوط آزاد تنبیه یا فرصت http://academi60.mihanblog.com/post/3466 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99_4_9/42408-web%20%28Copy%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%; color: black; background: white;"><span style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal;orphans: 2;widows: 2;-webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial;text-decoration-color: initial;float:none; word-spacing:0px">مسافر آرش از لژیون 19 آکادمی در دلنوشته‌ای از حال و هوای خود در میانه سفر نوشت و این که با سقوط آزاد چه <br>برخوردی داشت.&nbsp;</span></span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">شما را به خواندن این دلنوشته دعوت می‌کنیم</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><br></div> text/html 2020-06-27T11:21:34+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی اگر حرمت را رعایت نکنیم به مشکل بر می‌خوریم http://academi60.mihanblog.com/post/3465 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.4.7/IMG_9465%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">جلسه چهارم از دور هفتادوپنجم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60؛ ویژه آقایان مسافر و همسفران در شعبه آکادمی با استادی کمک راهنما مسافر حامد رحمتی، نگهبانی مسافر احمد و دبیری مسافر مسعود با دستور جلسه <b>«حرمت کنگره شصت، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره شصت ممنوع می‌باشد» </b>شنبه 7 تیر ماه 1399 آغاز به کار کرد. در ضمن اولین سال رهایی مسافر رضا نیز برگزار شد.<o:p></o:p></font></span></p></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-06-25T14:11:52+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی محبت سفر ما را تضمین می‌کند http://academi60.mihanblog.com/post/3464 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.4.4/IMG_9454 (Copy).JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 106%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">هشتمین جلسه از دور هفتادوپنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60؛ در شعبه آکادمی با استادی مسافر مجید، نگهبانی مسافر احسان و دبیری مسافر حمید&nbsp;</font></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">با دستور جلسه <b>«آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی»</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span></p></div> text/html 2020-06-23T23:02:46+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی تعادل راز زندگی است http://academi60.mihanblog.com/post/3463 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.4.02/IMG_9445%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دوازدهمین جلسه از دور هفتاد و چهارم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60 در شعبه آکادمی؛ با استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر داوود و دبیری مسافر رحیم و دستور جلسه <b>«آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی»</b> دوشنبه 2 تیرماه 1399 ساعت 17 آغاز به کار کرد.<o:p></o:p></font></span></p><br></div> text/html 2020-06-21T22:35:44+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی در کنگره اعتیاد به شیشه آسان درمان می‌شود http://academi60.mihanblog.com/post/3462 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.3.31/IMG_9390%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">جلسه سوم از دور هفتادوپنجم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۶۰</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;">؛ ویژه آقایان مسافر و همسفران در شعبه آکادمی به استادی مسافر کمک راهنما مجید رضایی، نگهبانی احمد و دبیری مسعود با دستور جلسه <b>«آداب معاشرت، ادب و بی‌ادبی، تعادل و بی‌تعادلی» </b>شنبه 31 خردادماه ساعت </span><span lang="FA" style="line-height: 107%;">۱۷</span></font><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"> آغاز کرد. در ضمن تولد سومین سال رهایی مسافر بهزاد نیز برگزار شد.</font><font face="Tahoma, sans-serif" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p></div> text/html 2020-06-18T00:11:56+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی ماندگاری این کتاب به دلیل کاربردی بودن آن است http://academi60.mihanblog.com/post/3461 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src=" این است که همیشه چیزهای نو و چیزهای جدید و جذاب را در نهایت به من انتقال می‌دهد. امیدوارم که همیشه در مکانی باشم که این کتاب با من همراه باشد و دیگر نوشته‌های مهندس دژاکام که امیدبخش‌ترین نویسنده حال حاضری هستند که من می‌شناسم؛ چون از تاریکی‌ها نوشتن خیلی راحت است اما از نور و امید نوشتن در یک دنیای تاریک خیلی سخت و با ارزش است. پس این کتاب برای من خیلی مهم و با ارزش است چون پر از نور و امید و زندگی است. " alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.3.26/WhatsApp%20Image%202020-06-15%20at%206.05.03%20PM%20%281%29%20%28Copy%29.jpeg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="line-height: 106%;">یازدهمین جلسه از دوره هفتادوچهارم جلسات آموزشی مسافران کنگره 60؛ با دستور جلسه <b>«کتاب عبور از منطقه 60 درجه و تصاویر آن</b>» با استادی کمک راهنما مسافر احمد، نگهبانی مسافر داوود و دبیری مسافر رحیم دوشنبه 26 خرداد 1399 روز دوشنبه ساعت 17 آغاز به کار کرد.</span><span dir="LTR" style="line-height: 106%;"><o:p></o:p></span></font></p><br></div> text/html 2020-06-17T15:29:09+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی ما هستیم که به کنگره نیاز داریم http://academi60.mihanblog.com/post/3460 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/IMG_9367%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">جلسه لژیون سردار شعبه آکادمی کنگره 60؛ با استادی مسافر رضا فاضلی، نگهبانی موقت مسافر احمد زمانی و دبیری مسافر حامد با دستور جلسه <b style="">«در کنگره 60 چگونه قدردانی کنیم (تواضع یا تفاخر)»</b> ساعت 16:08 دوشنبه 26 خردادماه سال 1399 آغاز به کار کرد.</font></span></p></div> text/html 2020-06-17T15:14:46+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر علی این کتاب سرشار از امید و روشنایی است http://academi60.mihanblog.com/post/3459 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/99.3.28/IMG_9387%20%28Copy%29.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="line-height: 107%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">هفتمین جلسه از دور هفتاد و پنجم کارگاه‌های آموزشی مجازی کنگره 60؛ در شعبه آکادمی با استادی مسافر مهدی، نگهبانی مسافر عارف و دبیری مسافر صادق، با دستور جلسه <b style="">«کتاب 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن»</b> چهارشنبه 28 خرداد 1399 در ساعت 17 آغاز به‌کار کرد.</font><font face="B Roya" style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></font></span></p></div></div>