نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2018-06-21T16:01:45+01:00 text/html 2018-06-21T10:28:35+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین "کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/03/31" http://academi60.mihanblog.com/post/2586 <blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/zqqg5lr9b7t9l4536oh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br></span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">یازدهمین جلسه از دور سی و دوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">"وادی دهم وتاثیر آن روی من</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">با استادی&nbsp;<b>همسفر آقا محمدرضا&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">آقا محمدحسین</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">آقا علیرضا</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;در روز پنج شنبه مورخ 97/03/31&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.</span></font></div></blockquote> text/html 2018-06-18T14:10:46+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مجید گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه1397/03/28 http://academi60.mihanblog.com/post/2585 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/gweyfukv4g88zaj7bkx.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span class="apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">روز دوشنبه مورخه 1397/03/28/</span></b></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span class="apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><span class="apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">راس</span></b></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span class="apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b></span><span class="apple-style-span" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><b><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ساعت 16:00همچون هر هفته ، لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></b></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-06-18T14:06:24+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر مجید کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/03/28 http://academi60.mihanblog.com/post/2584 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.academic60.ir/upload/rkl77tpdxwik6e0li2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دومین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"&nbsp;سیگار&nbsp;</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"</span></span></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی<b>&nbsp;</b><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><b><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span></b><b><span lang="FA" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">کمک راهنمای گرامی مسافر مهدی</span></b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"</span></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و نگهبانی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسافر شهاب</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"</span></span></b><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و دبیری</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span lang="FA" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مسافر حمید رضا"&nbsp;</span></span></b><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;<span lang="FA" style="background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز دوشنبه مورخ 1397/03/28رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span></span></div> text/html 2018-06-16T14:52:21+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه1397/03/26 http://academi60.mihanblog.com/post/2583 <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://academic60.ir/upload/0uwuygrx7mhf4tv1cnr.jpg"></DIV> <DIV align=center><BR></DIV> <DIV align=right><B style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 20px" class=Apple-style-span><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small">روز شنبه مورخه 26/03/1397</SPAN></SPAN></B><B style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 20px" class=Apple-style-span><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small">راس&nbsp;</SPAN><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small">ساعت 16لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید</SPAN></SPAN></B></DIV> text/html 2018-06-16T14:33:51+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمد رسولی کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/03/26 http://academi60.mihanblog.com/post/2581 <div align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="bottom" src="http://academic60.ir/upload/h6ruvcqxdg5wodzaj4db.jpg"></div> <div align="center"><br></div> <div align="center"><br></div> <div align="right"> <div align="right"> <div align="right"> <div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">سومین جلسه دوره شصت‌ و هشتم ؛ از سری&nbsp;</span><span style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">کارگاه‌های&nbsp;</font></span><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">آموزشی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه<b>&nbsp;</b></span><b style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><span style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small">"</span></b><b style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><span style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>سیگار</strong></font></span><span style="FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: small">"</span></b><b style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">&nbsp;</b><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">با استادی&nbsp;&nbsp;</span><b style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">" دیده بان محترم مسافر علی"&nbsp;</b><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">" مسافر بهزاد"&nbsp;</b><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">و دبیری "</span><b style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">&nbsp;مسافر مجتبی"</b><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">&nbsp;در روز&nbsp;</span><span style="TEXT-ALIGN: justify; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">شنبه&nbsp;</font></span><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small">مورخ 97/03/26رأس ساعت 17:00آغاز به کار نمود.</span></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="TEXT-ALIGN: justify; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: small"><br></span></div></div></div></div> <div align="right"><br></div> text/html 2018-06-15T10:52:55+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران مقاله ای به قلم کمک راهنمای محترم آقای هادی http://academi60.mihanblog.com/post/2580 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://academic60.ir/upload/923i7o7k0se2iynmdaqf.jpg">&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سیگار</STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 8pt" align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به نام یزدان پاک</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بسیاری از افراد سیگاری بارها و بارها تصمیم می‌گیرند سیگار را ترک کنند اما در این راه شکست‌خورده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد خیلی از کسانی که سیگاری دلیل مصرف خود را نمی‌دانند چون در خوشحالی و ناراحتی و در هر وضعیتی که باشند مصرف می‌کنند و این دلیل بارزی بر عدم آگاهی هست.</FONT></SPAN></P> text/html 2018-06-15T06:54:14+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران دلنوشته ای از مسافر محسن از لژیون پانزدهم http://academi60.mihanblog.com/post/2579 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://academic60.ir/upload/w04jz7azh7sogehkd3ci.png"></p> <p align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دل نوشته</font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">تنها نام یاد خداوند است که آرامش‌دهنده دل‌هاست با توکل به نام و عظمت او آغاز می‌کنم سلام دوستان من محسن هستم یک مسافر</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; MARGIN: 0cm 0cm 8pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA">نزدیک به 20 سال تخریب آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون 14 ماه سفر کردم به روش </span><font face="Calibri"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr">DST</span></font><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt"> <span lang="FA">با داروی </span></span><font face="Calibri"><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr">OT</span></font><span style="LINE-HEIGHT: 107%; FONT-FAMILY: 'Arial', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 12pt" lang="FA"> به راهنمایی آقا هادی از شهر کرمان می‌آمدم در حال حاضر دو سال و بیست یک ماه است که از بند اعتیاد آزاد و رها هستم و در نمایندگی کرمان در نقش کمک راهنما خدمت گذار هم نوعان خود هستم.</span></p> text/html 2018-06-14T15:16:51+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/03/24 http://academi60.mihanblog.com/post/2577 <DIV align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://academic60.ir/upload/nvi4fkosaveqmhmuj5iu.jpg"></DIV> <DIV align=center><BR></DIV> <DIV align=right> <DIV align=right> <DIV align=center><BR></DIV> <DIV align=right><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دهمین</STRONG> جلسه از دوره <STRONG>شصت هشتمین</STRONG> سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر وهمسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه <STRONG>" سیگار "</STRONG> با استادی<STRONG>"کمک راهنمای محترم مسافر همایون "</STRONG> و نگهبان <STRONG>"مسافر بهزاد"</STRONG> و دبیر <STRONG>" مسافر حسن"</STRONG> که روز پنج شنبه مورخ 97/03/24 راس ساعت 17:30 شروع به کار کرد.</FONT></DIV></DIV></DIV> text/html 2018-06-14T13:44:59+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین "کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/03/24" http://academi60.mihanblog.com/post/2578 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://academic60.ir/upload/s5fuki169dv85qpdslh.jpeg" alt=""></div> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><br></span></div></span><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">دهمین جلسه از دور سی و دوم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">"سیگار</b><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">"</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">با استادی&nbsp;<b>همسفر آقا مهراد&nbsp;</b></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">و نگهبانی موقت&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">آقا مصطفی</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">آقا علیرضا</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">&nbsp;در روز پنج شنبه مورخ 97/03/24&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.</span></font></blockquote> text/html 2018-06-12T17:38:00+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور گزارش تصویری از ضیافت افطاری شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان شعبه آکادمی http://academi60.mihanblog.com/post/2576 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://academic60.ir/upload/fclkud3trm6t9ch05yby.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>