نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2018-12-12T11:32:06+01:00 text/html 2018-12-10T16:18:06+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر عباس امتحان در شعبه آکادمی 97/09/19 http://academi60.mihanblog.com/post/2826 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/abbas/97.09.19/emtehan/IMG_2759%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2"><b>امتحان در شعبه آکادمی برگزار شد</b></font></span></div> text/html 2018-12-10T16:07:50+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر عباس کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/09/19 http://academi60.mihanblog.com/post/2825 <div style="text-align: center;"><img src="http://up.c60.ir/repository/1216/abbas/97.09.19/jalase/IMG_2780%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><b>یازدهمین</b> جلسه از دوره</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">هفتادم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; text-align: justify;">"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><b> </b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;">بنیان کنگره</b><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;">"&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"> </span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">با استادی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;">" <b>دیده بان محترم آقای احمد حكیمی" </b></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"></span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"> و نگهبانی</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> "&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><b>مسافر علی </b></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">و دبیری&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;">"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><b> مسافر محمد صالح</b>&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">&nbsp;در روز دوشنبه</span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small;"></span><span dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: small; line-height: 17px;" lang="AR-SA">مورخ 1397/09/19 راس ساعت 17 شروع به کار کرد.</span></font></div> text/html 2018-12-10T16:00:40+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر عباس گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار دوشنبه 1397/09/19 http://academi60.mihanblog.com/post/2824 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/abbas/97.09.19/sigar/IMG_2761%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: right;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: right;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">روز دوشنبه مورخه 1397/09/19&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">راس&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">ساعت 16 لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></span></font></b></div><div style="text-align: right;"><br></div> text/html 2018-12-08T15:58:24+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا اطلاعیه تولد http://academi60.mihanblog.com/post/2822 <div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/970917/tavalod/Resize.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div align="right"><div style="text-align: right;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">در روز پنجشنبه مورخ 97/09/22 <b>سومین </b>سالگرد رهایی مرزبان محترم <b>احمد آقا </b>رهجوی کمک راهنمای محترم <b>آقای امیر مؤذنی </b>را در شعبه آکادمی جشن میگیریم.</font></div></div></div> text/html 2018-12-08T15:56:17+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه ایجنت محترم آکادمی http://academi60.mihanblog.com/post/2821 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/970917/agent/IMG_2718%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در روز شنبه مورخ 97/09/17 با حضور <b>" آقای علی مجدیان "</b> دیده بان محترم مرزبانان از <b>" آقای مجید سلامی"</b> دیده بان محترم مالی و ایجنت فعلی شعبه آکادمی تقدیر و تشکر شد و مراسم بستن پیمان و اهدای شال ایجنتی به <b>" آقای کوروش آذرپور "</b> با شکوه فراوان برگزار گردید.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2018-12-08T15:17:19+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/09/17 http://academi60.mihanblog.com/post/2820 <div align="center"><img src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/970917/jalase/IMG_2696%20%28Copy%29.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سیزدهمین جلسه از دوره شصت‌ و نهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;<b>"</b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b> بنیان كنگره</b></font><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px;" lang="FA"> </span>"</b>&nbsp;با استادی&nbsp; "<b>&nbsp;مسافر فریدون </b>" و نگهبانی "&nbsp;<b>مسافر علی</b>&nbsp;" و دبیری "&nbsp;<b>مسافر ابراهیم</b>" در روز شنبه مورخ 97/09/17 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div></div> text/html 2018-12-08T15:09:55+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا گزارش تصویری از لژیون های درمان سیگار شنبه 1397/09/17 http://academi60.mihanblog.com/post/2819 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mohammadreza/970917/sigar/IMG_2686%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div align="right" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">روز شنبه مورخه 1397/09/17&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">رأس&nbsp;</span><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;">ساعت 16 لژیون های درمان سیگار (ویلیام وایت) در نمایندگی آکادمی برگزار گردید.</span></span></font></b></div><div><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px;"><span style="text-align: justify; line-height: 20px; font-size: small;"><br></span></span></font></b></div></div> text/html 2018-12-06T15:40:28+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران کارگاه آموزشی عمومی روز پنجشنبه 1397/09/15 http://academi60.mihanblog.com/post/2818 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mehran/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C%20%D9%88%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82/IMG_2459%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><b style="">سومین </b>جلسه از دوره هفتادمین سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;<b style="">"</b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><b>&nbsp;بنیان کنگره 60</b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" style=""><b><span dir="RTL" lang="FA" style="line-height: 16.8667px;">&nbsp;</span>"</b>&nbsp;با استادی&nbsp; "<b>&nbsp;راهنمای محترم آقا احمد</b>" و نگهبانی "&nbsp;<b>مسافر محمد رضا</b>&nbsp;" و دبیری "&nbsp;<b>مسافر محسن</b>" در روز شنبه مورخ 97/09/15 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></font></div><div><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div></div> text/html 2018-12-06T11:37:00+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین "کارگاه آموزشی آقایان همسفر - پنجشنبه مورخ 97/09/15" http://academi60.mihanblog.com/post/2817 <div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/19814/H.97.09.15/IMG_2453%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><br></span></div>چهارمین جلسه از دور سی و چهارم از سری کارگاه های آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="text-align: right;">"</span><span style="line-height: 19.9733px;">بنیان کنگره</span><span style="text-align: right;">&nbsp;</span><span style="text-align: right;">"</span></b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">با استادی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">آقا حبیب الله&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">و نگهبانی&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">آقا مصطفی</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">&nbsp;و دبیری&nbsp;</span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">آقا حسین&nbsp;</b><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;">در روز پنج شنبه مورخ 97/09/15 رأس ساعت 13 آغاز به کار نمود.</span> text/html 2018-12-05T19:36:43+01:00 academi60.mihanblog.com مهران مسافر مهران رهایی روز چهار شنبه 4 http://academi60.mihanblog.com/post/2816 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://up.c60.ir/repository/1216/mehran/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%2014.09.97/IMG_4899%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#444444;letter-spacing:-.75pt;mso-font-kerning:18.0pt; mso-bidi-language:FA">سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه 11 روز از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا حسین.<o:p></o:p></span></p></div>