نمایندگی آکادمی کنگره 60 این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی آکادمی بهره برداری نمایید. با تشکر وبلاگ نمایندگی آکادمی http://academi60.mihanblog.com 2019-10-21T20:27:09+01:00 text/html 2019-10-21T15:01:54+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی آقایان مسافر - دوشنبه 1398/07/29 http://academi60.mihanblog.com/post/3278 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.7.29/IMG_7545%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دهمین جلسه از دور هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">دستورجلسه "</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">&nbsp;"<b>دی سپ</b></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">با استادی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">&nbsp;"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر امیر</b></span></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">"&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">&nbsp;و نگهبانی</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر ابراهیم</b></span></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">و دبیری&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر بهادر</b></span></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;">در روز دوشنبه مورخ 1398/07/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div> text/html 2019-10-21T13:35:01+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر منصور کارگاه آموزشی آقایان مسافر چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه http://academi60.mihanblog.com/post/3277 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.07.24/IMG_7535%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">دومین جلسه از دوره</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">هفتاد و دوم&nbsp; سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">با دستور جلسه&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">"</span></font><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سیستم ایکس</span></b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="color: rgb(34, 34, 34);"><span style="text-align: justify;">"</span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">با استادی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">"&nbsp;</span>&nbsp; مسافر علیرضا<span dir="ltr" style="line-height: 17px;">"&nbsp;</span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"></span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">و نگهبانی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;" مسافر علی</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>"</span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">و دبیری&nbsp;</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span></span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;مسافر امید</span><span dir="ltr" style="line-height: 17px;">"</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">&nbsp;در&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">روز چهارشنبه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="AR-SA" style="line-height: 17px;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17px;">مورخ 1398/07/24 راس ساعت 17:00 شروع به کار کرد.</span></font></div> text/html 2019-10-20T19:38:09+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم با تفکر ساختارها آغاز می شود http://academi60.mihanblog.com/post/3276 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-07-14/hakimi-00.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">وقتی انسان می‌خواهد تغییر را ایجاد کند ، اگر حواسش به آموزشی که دریافت می‌کند باشد.این آموزش نقش شاخص پیدا می‌کند و اگر عملی انجام می‌دهد با این آموزش سنجیده می‌شود و وقتی این عمل سنجیده می‌شود کم‌کم نتیجه‌ای که از این سنجش می‌گیرد به شما کمک خواهد کرد که شما در طول مسیر خود چقدر تا حالا تغییر کرده‌اید و چقدر حرکت کرده‌اید و تا حالا به کجا رسیده‌اید هرچند که کوتاه باشد.</font></div> text/html 2019-10-20T19:31:06+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم مسیر عصبی http://academi60.mihanblog.com/post/3275 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-07-14/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:4.5pt;text-align:justify; text-indent:-4.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">چه چیزی مغز انسان را ویژه و متمایز بامغز سایر موجودات کرده است؟<o:p></o:p></font></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:4.5pt;text-align:justify; text-indent:-4.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 115%;">مغز انسان جسمی نرم و توده‌ای پر از شیار است و وزن آن حدود 1.3 الی 1.5 کیلوگرم است.از واحدهای بسیار کوچک بنام نورون یا سلول عصبی تشکیل‌شده است و در قسمت سر قرار دارد و آن‌قدر این قسمت مهم است که می‌توان به‌جای گفتن: </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;">مغز عضوی از اعضای بدن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> این جمله را بکار ببریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>) </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>همه بدن و اعضای آن عضوی از مغز هستند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(</span><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><o:p></o:p></span></font></p><br></div> text/html 2019-10-20T19:19:44+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر میثم سیستم شگفت انگیز ایکس http://academi60.mihanblog.com/post/3274 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/Meysam/98-07-14/System.X.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 107%;">سیستم ایکس فرماندهی کل بدن در قسمت مغز است که اگر فرامین آن درست باشد تمام قسمتهای بدن کارشان را درست انجام می‌دهند ، اگر فرمان هایی که از مغز می آید ناقص باشد باعث ایجاد بیماری می‌شود و اگر بتوانیم آن فرمانها<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>را که اشکال دارند درستشان کنیم بیماری را درمان کرده ایم و قسمت عمده این سیستم در مغز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و در غده درون ریز بدن قرار دارندو اعتیاد این سیستم را خراب می‌کند .این سیستم به غیر از مواد مخدر با استرس ,افکار منفی ,الکل هم تخریب می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 107%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><br></div> text/html 2019-10-20T08:22:04+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر محمدرضا کارگاه آموزشی عمومی روز شنبه 1398/07/27 http://academi60.mihanblog.com/post/3272 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.07.27/IMG_7540%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34);"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b style="">سیزدهمین&nbsp;</b>جلسه از دوره هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60&nbsp; ویژه آقایان مسافر و همسفر، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp; " <b style="">D-SAP</b><font color="#222222" style="">&nbsp; " با استادی&nbsp; "</font><b style="">&nbsp;مسافر بهزاد&nbsp;</b>"و نگهبانی "&nbsp;<b style="">مسافر احمد</b>" و دبیری "&nbsp;<b style="">مسافر سعید</b>" در روز شنبه مورخ 98/07/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></div></div> text/html 2019-10-18T14:51:09+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر سیگار گزارش تصویری لژیون درمان سیگار (ویلیام وایت) ویژه آقایان مسافر http://academi60.mihanblog.com/post/3271 <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;">گزارش&nbsp; تصویری برگزاری لژیون درمان وابستگی به سیگار(ویلیام وایت) ویژه آقایان مسافر به استادی کمک راهنمای محترم جناب آقای احمدجعفری مورخ 98/07/24</span><div><font color="#222222"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98.07.24/IMG-20191017-WA0001%20%28Copy%29.jpg" alt=""></div></div> text/html 2019-10-14T15:45:41+01:00 academi60.mihanblog.com مسافر کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی آقایان مسافر - دوشنبه 1398/07/22 http://academi60.mihanblog.com/post/3270 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/1216/98_07_22/IMG_7528%20%28Copy%29.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نهمین جلسه از دور هفتاد و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر، در نمایندگی آکادمی با</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دستورجلسه "</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;"<b>سیستم ایکس</b></span><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با استادی&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;"</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>کمک راهنمای محترم آقای حامد شمس</b></span></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">"&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و نگهبانی</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر ابراهیم</b></span></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">و دبیری&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span><span style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>مسافر بهادر</b></span></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در روز دوشنبه مورخ 1398/07/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></font></div></div> text/html 2019-10-13T15:24:25+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین تکامل در جمع بوجود می آید http://academi60.mihanblog.com/post/3269 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 18px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style=""><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">سیزدهمین جلسه از دوره سی و ششم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه همسفران آقا در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه&nbsp;<b style="">"هفته اسیستانت ایجنت و مرزبان</b></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;"</span></b><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">با استادی&nbsp;دیده‌بان محترم آقای امین دژاکام</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><b style=""><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="line-height: 19.5px;">و نگهبانی همسفر علیرضا و دبیری موقت همسفر اکبر در روز پنجشنبه هجدهم مهرماه 1398 ساعت 13:30 آغاز به کارکرد</span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"><span dir="LTR" style=""></span><span dir="LTR" style=""></span>.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12px; line-height: 19.5px;"><o:p></o:p></span></font></p><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 19.5px;"><br></span></font></div><div><img src="https://up.c60.ir/repository/19814/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%AA98.07.19/jalase%20%28Copy%29.jpeg"></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2019-10-13T14:52:56+01:00 academi60.mihanblog.com همسفر محمدحسین از اینکه در کنگره هستم بسیار خوشحالم http://academi60.mihanblog.com/post/3268 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="2">تنها چند ماه است که در قسمت مرزبانی همسفران آقا نمایندگی آکادمی خدمت می‌کند و حضورش باعث انرژی تازه به جلسات شده است. با دقتی که دارد به دنبال ارتقاء هر چه بیشتر گروه است. برخورد گرم و دوستانه‌ای دارد. رمز موفقیت او در اجرای درست قوانین است.<o:p></o:p></font></span></p> <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با مرزبانی که به‌تازگی در آزمون کمک راهنمایی قبول‌شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">همراه شدم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; color: rgb(34, 34, 34); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL">و شمارا به خواندن این گفتگوی جذاب<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL">دعوت می‌کنم.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" dir="RTL"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/55891/H.98.07.19/1.1.jpg"></div>