کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/03/13
پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 19:14 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


دوازدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "الهام از رمضان" با استادی کمک راهنمای محترم آقای هادی پناهی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/13 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد یک سال رهایی آقای ناصر سید آبادی ،رهجوی کمک راهنمای محترم آقای هادی پناهی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،

کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/3/6
پنجشنبه 6 خرداد 1395 ساعت 21:26 | نوشته ‌شده به دست مسافر علیرضا نامداری | ( نظرات )یازدهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره من چه کرده ام؟" با استادی راهنمای محترم آقای احمد حکیمی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/03/06 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد دوازدهمین سال رهایی ایجنت محترم آقای عزت اله عابدی ،رهجوی راهنمای محترم آقای احمد حکیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/2/30
شنبه 1 خرداد 1395 ساعت 10:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


دهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "که چی " و استادی راهنمای محترم آقای عزت الله عابدی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/02/30 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزش عمومی روز پنجشنبه 95/2/23
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ساعت 23:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )


نهمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی نهم و تاثیر آن روی من" و استادی راهنمای محترم آقای رضا نادری و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/02/23 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد پنجمین سال رهایی و آزاد مردی کمک راهنمای محترم آقای رضا کرمی ،رهجوی راهنمای محترم آقای رضا نادری را با شور فراوان جشن گرفتیم"Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


هشتمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن" و استادی آقای رضا کرمی و نگهبانی  آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/02/16 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان امیر و حمید عزیز رهجویان آقای رضا کرمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/02/9
جمعه 10 اردیبهشت 1395 ساعت 23:23 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات )
هفتمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "هفته راهنما" و استادی آقای سیروس حسین زاده و نگهبانی موقت آقای امید صباغیان و دبیری موقت آقای امیر عاشقی در روز پنجشنبه مورخ 95/02/9 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/02/2
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 19:05 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )
ششمن جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" و استادی آقای عباس امیر معافی و نگهبانی آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/02/2 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای امیر عاشقی رهجوی آقای عباس امیر معافی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/01/26
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 19:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر حامد | ( نظرات )
پنجمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "جهانبینی 1 و 2 " استادی دیده بان محترم آقای احمد حکیمی و نگهبانی موقت آقای امید و دبیری موقت آقای شهرام در روز پنجشنبه مورخ 95/01/26 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقایان رضا رجبی و محمد صادق وکیلی راد از رهجویان آقای احمد حکیمی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران، تولدها،


" کارگاه آموزشی عمومی جهان بینی شعبه پرستار
یکشنبه 22 فروردین 1395 ساعت 06:45 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )کارگاه‌آموزشی عمومی جهان بینی ویژه مسافران و  همسفران کنگره60 با استادی ایجنت شعبه پرستار و راهنمای محترم "آقای علی اشکذری"، نگهبانی  "آقای آرش" و دبیری "آقای مجتبی" با دستور جلسه "وادی هشتم و تاثیر آن بر من " در روز پنجشنبه مورخ 95/01/19، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 95/01/19
شنبه 21 فروردین 1395 ساعت 10:15 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )چهارمین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی هشتم و تاثیر آن روی من" با استادی کمک راهنمای محترم آقای حسن غفوری و نگهبانی آقای رضا رجبی و دبیری  آقای امید در روز پنجشنبه مورخ 95/01/19 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای محمد باقر رهجوی آقای حسن غفوری را با شور فراوان جشن گرفتیم"

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/12/20
پنجشنبه 20 اسفند 1394 ساعت 19:30 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات )دومین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود" با استادی آقای سعید اختری زاده و نگهبانی آقای رضا و دبیری آقای علیرضا در روز پنجشنبه مورخ 94/12/20 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/12/13
پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت 19:41 | نوشته ‌شده به دست آکادمی کنگره | ( نظرات )اولین جلسه از دوره شصتم سری کارگاههای آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "لژیون در داخل و خارج از کنگره" با استادی کمک راهنمای محترم آقای امیر موذنی و نگهبانی موقت آقای رضا و دبیری آقای علیرضا در روز پنجشنبه مورخ 94/12/13 راس ساعت 17:00 اغاز به کار نمود.

"در ضمن تولد اولین سال رهایی آقای احمد زمانی رهجوی آقای امیر موذنی را با شور فراوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


" جلسات گارگاه های آموزشی روزهای پنجشنبه 94/12/06
شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 15:41 | نوشته ‌شده به دست مسافر وحید | ( نظرات )
بیست و سومین جلسه از دوره پنجاه و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر و همسفران در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد" با استادی "راهنمای محترم آقای علیرضا زرکش" و نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای پیام در روز پنجشنبه مورخ 94/12/06 راس ساعت 16:45 اغاز به کار نمود.
"در ضمن هفتمین سال رهایی کمک راهنمای محترم آقای همایون سالخورده، رهجوی آقای زرکش را با شور فرآوان جشن گرفتیم"
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،


کارگاه آموزشی عمومی جهان بینی شعبه پرستار
شنبه 8 اسفند 1394 ساعت 14:16 | نوشته ‌شده به دست همسفر زهرا | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره بیست و هفتم سری کارگاه‌های آموزشی عمومی جهان بینی ویژه مسافران و  همسفران کنگره60 با استادی ایجنت شعبه پرستار و راهنمای محترم "آقای علی اشکذری"، نگهبانی  "آقای آرش" و دبیری "آقای مصطفی" با دستور جلسه "جهان بینی و فرق نگاه مسافر با معتاد" در روز پنجشنبه مورخ 94/12/6، رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic