کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه97/12/06
دوشنبه 6 اسفند 1397 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

هشتمین جلسه از دوره هفتاد و یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "درختکاری " با استادی مسافر احمدو نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافر احسان" در روز دوشنبه مورخ 1397/12/06 راس ساعت 17 شروع به کار کرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/12/04
شنبه 4 اسفند 1397 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

دهمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " درختکاری " با استادی  " دیده بان  محترم استاد امین " و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر منصور " در روز شنبه مورخ 97/12/04 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 97/11/29
دوشنبه 29 بهمن 1397 ساعت 18:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

هفتمین جلسه از دوره هفتاد و یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وظایف راهنما و رهجو " با استادی مسافر رضا" و نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافر امید" در روز دوشنبه مورخ 1397/11/29 راس ساعت 17 شروع به کار کرد


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/11/27
شنبه 27 بهمن 1397 ساعت 18:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

نهمین  جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وظایف راهنما و رهجو " با استادی  " مسافر احمد " و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر منصور " در روز شنبه مورخ 97/11/27 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 97/11/22
دوشنبه 22 بهمن 1397 ساعت 18:36 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

ششمین جلسه از دوره هفتاد و یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی ششم و تاثیر آن روی من " با استادی مسافر علیرضا" و نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافر امید" در روز دوشنبه مورخ 1397/11/22 راس ساعت 17 شروع به کار کرد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/11/20
شنبه 20 بهمن 1397 ساعت 18:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )


هشتمین  جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی ششم و تاثیر آن روی من  " با استادی  " مسافر امیر " و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر منصور " در روز شنبه مورخ 97/11/20 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 97/11/15
دوشنبه 15 بهمن 1397 ساعت 18:51 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )


پنجمین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "OT " با استادی مسافر محمود" و نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافرامید" در روز دوشنبه مورخ 1397/11/15 راس ساعت 17 شروع به کار کرد
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/11/13
شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 18:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر منصور | ( نظرات )


هفتمین  جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " او تی  " با استادی  " مسافر شاهرخ" و نگهبانی " مسافرمجید " و دبیری " مسافر منصور " در روز شنبه مورخ 97/11/13 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 97/11/8
پنجشنبه 11 بهمن 1397 ساعت 18:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

چهارمینجلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "سم زدایی یا سم نزدایی " با استادی مسافر علی" و نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافر احسان" در روز دوشنبه مورخ 1397/11/8 راس ساعت 17 شروع به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/11/06
شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 18:10 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )


ششمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " سم زدایی یا سم نزدایی " با استادی  " مسافر محمد" و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر مجید " در روز شنبه مورخ 97/11/06 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 97/11/01
دوشنبه 1 بهمن 1397 ساعت 18:34 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )

سومین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "وادی پنجم و تاثیرآن روی من " با استادیکمک راهنما مسافر سعید" و نگهبانی " مسافر مهدی " و دبیری " مسافر امید" در روز دوشنبه مورخ 1397/11/01 راس ساعت 17 شروع به کار کرد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/10/29
شنبه 29 دی 1397 ساعت 18:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

پنجمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " وادی پنجم و تاثیر آن روی من" با استادی  " مسافر ابراهیم" و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر مجید " در روز شنبه مورخ 97/10/29 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.

Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز دوشنبه 1397/10/24
دوشنبه 24 دی 1397 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر عباس | ( نظرات )
 دومین جلسه از دوره هفتادو یکم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه آقایان مسافر در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه "ازدواج" با استادی" کمک راهنما مسافر احسان" و نگهبانی " مسافر امید " و دبیری " مسافر احسان" در روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 راس ساعت 17 شروع به کار کرد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،


کارگاه آموزشی آقایان مسافر روز شنبه 1397/10/22
یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 12:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر محمدرضا | ( نظرات )

چهارمین جلسه از دوره هفتادم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60  ویژه آقایان مسافر ، در نمایندگی آکادمی با دستور جلسه " ازدواج " با استادی  " مسافر علیرضا " و نگهبانی " مسافر محمد " و دبیری " مسافر مجید " در روز شنبه مورخ 97/10/22 رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های آموزشی آقایان مسافر،
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات